ઇન્ક્રીમેન્ટ.. પ્રમોશન મોહ છે..

બાલ્કનીના
કુંડામાં વાવેલા
મનીપ્લાન્ટને
ફૂટી
એક કુંપણ
ને
મને પ્રશ્ન થયો

આ વખતે
‘કેટલું ઇન્ક્રીમેન્ટ મળશે?’

* * * *

તમારી ક્ષમતાઓ
આવડત
ધગશ
સમર્પણ
પ્રમાણિકતાની
અવગણના
તમે કરશો નહીં
તમારી કંપનીનું
મેનેજમેન્ટ
એ જાતે જ કરી લેશે..

* * * *