વરસાદ – ત્યારે અને અત્યારે

નાના હતા ત્યારે વરસાદ આવતો એટલે ચડ્ડીભેર ગારો ખૂંદતા નહાવા નીકળી પડતા,  કાગળની હોડી વહેળામાં તરતી મૂકતા, વહેતા પાણીમાં પથ્થર કૂદાવતા દેડકી રમતા,
કોઈપણ પ્રકારની ચિંતા વગર મન મૂકીને કુદરતની એ અમીધારા માણતા. દુન્યવી ચિંતા વગરનો એ જીવનનો શ્રેષ્ઠ સમય હતો.

આજે એ વીતી ગયેલી મોજના અવશેષો જોઈને અફસોસ વ્યક્ત કરવા સિવાય બીજુ શું બાકી રહે?  પ્રોફેશનલ માટે વરસાદના પાણીથી કપડા બચાવવા જરૂરી છે. ઓફિસની બારીના કાચમાંથી વરસાદ જોઈને થયું તેલ લેવા જાય જૉબ, ચાલ નહાઈએ… પણ…

Advertisements

One thought on “વરસાદ – ત્યારે અને અત્યારે

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s