‘અક્ષરનો નાદ’ સૌને સંભળાવતો એક શીક્ષકજીવ.

અક્ષરનાદ ડાઉનલોડ વિભાગમાં આ અંગેનું પુસ્તક પ્રસિદ્ધ કર્યું છે, આશા છે આપ સર્વેને ઈ-પુસ્તક બનાવવાની પદ્ધતિ ઉપયોગી થઈ રહેશે…

પ્રસ્તુત પોસ્ટ બદલ જુગલકાકાનો આભાર.

Advertisements

One thought on “‘અક્ષરનો નાદ’ સૌને સંભળાવતો એક શીક્ષકજીવ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s