હાર્દીનું અફલાતૂન અંગ્રેજી…

અંગ્રેજી વાક્યો અને ખાસ કરીણે લાબા સ્પેલિંગ યાદ રાખીને કંટાળેલી હાર્દિએ તેની મહાકાય મેરેથોન પરીક્ષા પૂરી થયાના આનંદમાં હવે નવો અને અફલાતૂન રસ્તો શોધી કાઢ્યો છે. અમેરિકન અંગ્રેજની જેમ તેણે હવે સ્પેલિંગને પોતાના સ્વરૂપે ઢાળવાનું શરૂ કર્યું છે. જુઓ હાર્દીએ ઈજાદ કરેલા કેટલાક શબ્દોના નવા અને સરળ સ્પેલિંગ – અંગ્રેજીની ઉંઝા જોડણી!…

આયુષી – IUC
યુગ – U
નયન – 9
દીકરો – D crow
Abraham નો ઉચ્ચાર – આપણા હાથ

આવા તો અનેક વાક્યો પણ તેણે બનાવ્યા છે જેમાં અંગ્રેજને ‘સ્યોરવે*’ નહીં એવું અંગ્રેજી એ વિકસાવે છે. છેલ્લા સમાચાર મુજબ તેને પરીક્ષામાં ૯૬.૪% મળ્યા છે….

* – ગુજરાતીમાંના સ અને હ વચ્ચેના જે મૂળાક્ષરનો ઉચ્ચાર થાય છે એ વાપરીને ‘સ્યોરવવું’ એટલે ફાવવુ.

Advertisements

2 thoughts on “હાર્દીનું અફલાતૂન અંગ્રેજી…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s